المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

مزو
گلدیس کاشی
کاشی فخار رفسنجان
ریسکو
چینی بهداشتی مروارید
پرشین استاندارد
پردیس شهر مشهد
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

مزو
گلدیس کاشی
کاشی فخار رفسنجان
ریسکو
چینی بهداشتی مروارید
پرشین استاندارد
پردیس شهر مشهد
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

مزو
گلدیس کاشی
کاشی فخار رفسنجان
ریسکو
چینی بهداشتی مروارید
پرشین استاندارد
پردیس شهر مشهد
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

مزو
گلدیس کاشی
کاشی فخار رفسنجان
ریسکو
چینی بهداشتی مروارید
پرشین استاندارد
پردیس شهر مشهد
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

مزو
گلدیس کاشی
کاشی فخار رفسنجان
ریسکو
چینی بهداشتی مروارید
پرشین استاندارد
پردیس شهر مشهد